Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

eleemosynary /elii':mɔsinəri/  

  • Tính từ
    (thuộc) sự bố thí; nhờ bào sự bố thí
    bố thí, từ thiện
    không mất tiền