Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

  • Tính từ
    sẵn sàng tha thứ; khoan dung

    * Các từ tương tự:
    forgivingly, forgivingness