Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

conciliatory /kən'siliətəri/  /kən'siliətə:ri/

  • Tính từ
    hòa giải, dàn hòa
    a conciliatory smile
    nụ cười dàn hòa