Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

 • Tính từ
  nhân đạo
  nhân văn (các ngành học thuật)
  humane studies
  khoa học nhân văn

  * Các từ tương tự:
  humane killer, humanely, humaneness