Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

humane killer /hju:,mein 'kilə[r]/  

  • dụng cụ giết mổ nhân đạo không gây đau đớn