Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

clement /'klemənt/  

  • ôn hòa (khí hậu)
    khoan dung, nhân từ

    * Các từ tương tự:
    clementine, clemently