Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

 • Tính từ
  nhân hậu, khoan dung
  I hope the judge will be lenient
  tôi hy vọng quan tòa sẽ khoan dung
  đối xử khoan dung với ai

  * Các từ tương tự:
  leniently