Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

  • phó từ
    nhân hậu, khoan dung