Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

 • Tính từ
  (thường thuộc ngữ)
  dễ dãi (nhất là đối với trẻ em và về mặt tình dục)
  permissive parents
  bố mẹ dễ dãi
  permissive attitudes
  thái độ dễ dãi

  * Các từ tương tự:
  permissively, permissiveness