Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

permissively /pə'misivli/  

  • Phó từ
    [một cách] dễ dãi