Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

acquiescent /ækwi'esnt/  

  • Tính từ
    ưng thuận, đồng ý

    * Các từ tương tự:
    acquiescently