Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

libertarian /libə'teəriən/  

 • Danh từ
  người tự do chủ nghĩa; người tán thành tự do
  Tính từ
  tự do chủ nghĩa

  * Các từ tương tự:
  libertarianism