Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

kind-hearted /kaind'hɑ:tid/  

  • Tính từ
    tốt bụng