Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

 • Tính từ
  rộng rãi, hào phóng
  generous with one's money
  hào phóng về tiền bạc
  rộng lượng, khoan hồng
  a generous and forgiving nature
  tính cách rộng lượng và khoan dung

  * Các từ tương tự:
  generously