Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

generously /'dʒenərəsli/  

  • Phó từ
    [một cách] rộng rãi, [một cách] hào phóng
    [một cách] rộng lượng, [một cách] khoan hồng