Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

beneficent /bi'nefisnt/  

  • Tính từ
    hay làm phúc, hay làm việc thiện, có từ tâm

    * Các từ tương tự:
    beneficently