Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

beneficently /bi'nefisəntli/  

  • phó từ
    hay làm phúc, từ thiện, từ tâm, thương người