Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

unstinting /ʌnstintiŋ/  

 • Tính từ
  hào phóng, không tiếc
  unstinting praise
  sự khen không tiếc lời
  she was unstinting in her efforts to help
  bà ta không tiếc công sức giúp đỡ

  * Các từ tương tự:
  unstintingly