Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

unstintingly /ʌn'stintiŋli/  

  • Phó từ
    [một cách] hào phóng