Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

 • Tính từ
  (-ier; -iest)
  tử tế, tốt bụng
  Phó từ
  [một cách] tử tế
  treat somebody kindly
  đối xử tử tế với ai
  xin vui lòng (trong lời yêu cầu lễ độ hoặc trong một mệnh lệnh mỉa mai)
  kindly leave me alone
  xin vui lòng để tôi một mình
  take kindly to somebody
  niềm nở với ai
  take kindly to something
  ưa, thích (điều gì)
  cô ta không ưa người ta bảo cô là tròn trĩnh mụ mẫm