Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

 • Tính từ
  phong phú, thừa thãi, nhiều
  we have abundant proof of his guilt
  chúng tôi có nhiều chứng cứ về tội của nó
  (vị ngữ) abundant in something có nhiều (cái gì), giàu (về cái gì đó)
  a land abundant in mineral
  một vùng đất giàu khoáng sản

  * Các từ tương tự:
  abundantly