Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

 • Tính từ
  có nhiều, dồi dào, thừa thải
  profuse sweating
  ra nhiều mồ hôi
  (+ in) rộng rãi, không tiếc (lời khen)
  profuse in one's praises
  không tiếc lời khen

  * Các từ tương tự:
  profusely, profuseness