Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

profusely /prə'fju:sli/  

 • Phó từ
  nhiều;[một cách] dồi dào, [một cách] thừa thãi
  sweat profusely
  ra mồ hôi nhiều; đầm đìa mồ hôi
  [một cách] rộng rãi, không tiếc lời
  thank somebody profusely
  không tiếc lời cảm ơn ai