Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

 • Tính từ
  sinh sản nhiều; mắn đẻ; sai (quả)
  prolific rabbits
  những con thỏ mắn đẻ
  prolific trees
  những cây sai quả
  viết nhiều, ra nhiều tác phẩm
  a prolific 
  một tác giả viết nhiều
  a prolific period in the composer's life
  một thời kỳ ra nhiều tác phẩm trong cuộc đời nhà soạn nhạc

  * Các từ tương tự:
  prolificacy, prolifically, prolificity, prolificness