Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

prolificity /prolificity/  

  • Danh từ
    sự sinh sản nhiều, sự sản xuất nhiều, sự đẻ nhiều
    sự có nhiều, sự phong phú