Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

 • Tính từ
  (vị ngữ)
  lan tràn, phổ biến
  mê tín còn phổ biến ở nông thôn không?
  (+ with) đầy rẫy
  be rife with social evils
  đầy rẫy tệ nạn xã hội

  * Các từ tương tự:
  rifeness