Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

 • Tính từ
  sản xuất [được] nhiều; màu mỡ; phong phú
  a productive worker
  một công nhân sản xuất được nhiều
  productive land
  đất màu mỡ
  a productive writer
  nhà văn có nhiều tác phẩm
  có ích
  it wasn't a very productive meeting
  ấy là một cuộc họp không thật có ích
  I spent a very productive hour in the library
  tôi đã qua một tiếng đồng hồ rất có ích ở thư viện
  productive of
  sản sinh ra, tạo ra
  các thay đổi đã không tạo ra được những quan hệ lao động tốt hơn

  * Các từ tương tự:
  productively, productiveness