Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

productively /prə'dʌktivli/  

  • Phó từ
    [một cách] có ích
    spend one's time productively
    dùng thì giờ một cách có ích