Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

generative /'dʒenərətiv/  

 • Tính từ
  có khả năng tạo ra, có khả năng phát ra
  generative processes
  các quá trình phát sinh
  sản sinh
  a generative grammar
  ngữ pháp tạo sinh
  (sinh vật) sinh sản
  generative organs
  cơ quan sinh sản