Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

remunerative /ri'mju:nərətiv/  /ri'mju:nəreitiv/

  • Tính từ
    được trả công hậu; có lợi
    a highly remunerative job
    một công việc được trả công rất hậu