Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

prolifically /prə'lifikli/  

  • Phó từ
    với sức sinh sản nhiều
    được nhiều tác phẩ (nhà văn…)