Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

extravagant /ik'strævəgənt/  

 • Tính từ
  phung phí
  an extravagant use of natural resources
  sự sử dụng hoang phí tài nguyên thiên nhiên
  ngông cuồng; vô lý

  * Các từ tương tự:
  extravagantly, extravagantness