Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

luxuriant /lʌg'ʒʊəriənt/  

 • Tính từ
  sum sê
  luxuriant tropical vegetation
  cây cối sum sê vùng nhiệt đới
  the poem's luxuriant imagery (bóng)
  hình tượng phong phú của bài thơ

  * Các từ tương tự:
  luxuriantly