Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

luxuriantly /lʌgʒʊəriəntli/  

  • Phó từ
    [một cách] sum sê