Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

 • Tính từ
  (-ier, -iest)
  đầy hoa
  flowery fields
  những cánh đồng đầy hoa
  hoa mĩ
  a flowery speech
  bài nói hoa mỹ