Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

rococo /rə'kəʊkəʊ/  

  • Tính từ
    [thuộc] kiểu rococo (phong cách nghệ thuật ở Châu Âu thế kỷ 18); hoa hòe hoa sói