Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

  • Tính từ
    nhiều, phong phú, thừa thãi