Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

 • Tính từ
  lòe lẹt, sặc sỡ
  garish ornaments
  đồ trang trí lòe lẹt
  chói mắt
  garish light
  ánh sáng chói mắt

  * Các từ tương tự:
  garishly, garishness