Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

  • Tính từ
    có nhiều nếp xếp trang trí
    a frilly petticoat
    chiếc váy trong có nhiều nếp xếp trang trí