Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

luxurious /lʌg'ʒʊəriəs/  

 • Tính từ
  sang trọng, xa hoa
  thích xa hoa
  luxurious habits
  những thói quen [thích] xa hoa

  * Các từ tương tự:
  luxuriously