Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

luxuriously /lʌg'ʒʊəriəsli/  

  • Phó từ
    [một cách] xa hoa