Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

  • Danh từ
    người sành ăn; người sành rượu