Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

voluptuary /və'lʌpt∫ʊəri/  /və'lʌpt∫ʊeri/

  • Danh từ
    người ưa khoái lạc