Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

voluptuous /və'lʌpt∫ʊəs/  

 • Tính từ
  khoái lạc, khoái trá
  voluptuous caresses
  những vuốt ve đầy khoái lạc
  the voluptuous enjoyment of a hot bath
  sự hưởng thụ khoái trá một chầu tắm nước nóng
  (nghĩa xấu) chạy theo khoái lạc, đam mê khoái lạc
  voluptuous urges
  những thôi thúc chạy theo khoái lạc
  khêu gợi [nhục dục]
  voluptuous breasts
  bộ ngực khêu gợi

  * Các từ tương tự:
  voluptuously, voluptuousness