Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

 • Tính từ
  cám dỗ, lôi cuốn, hấp dẫn
  a tempting offer
  một đề nghị lôi cuốn

  * Các từ tương tự:
  temptingly