Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

 • Tính từ
  hấp dẫn một cách dịu dàng
  a winsome smile
  nụ cười hấp dẫn một cách dịu dàng

  * Các từ tương tự:
  winsomely, winsomeness