Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

 • Tính từ
  gợi khoái cảm giác quan; khêu gợi
  his full sensuous lips
  đôi môi mọng đầy khêu gợi của ông ta

  * Các từ tương tự:
  sensuously, sensuousness