Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

 • Tính từ
  (-ier; -iest) (khẩu ngữ)
  khêu gợi [tình dục]
  a sexy film
  cuốn phim rất khêu gợi
  you look very sexy in that dress
  chị trông rất khêu gợi trông bộ áo này