Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

tantalizing /'tæntəlaiziɳ/  

  • Tính từ
    nhử trêu ngươi

    * Các từ tương tự:
    tantalizing, tantalising, tantalizingly, tantalisingly