Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

 • Tính từ
  chào mời, hấp dẫn
  an inviting smell
  một mùi hấp dẫn
  an inviting prospect
  một viễn cảnh hấp dẫn

  * Các từ tương tự:
  invitingly, invitingness